1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  TE.MA. là nhà sản xuất đồng hồ đo áp suất, vòng đệm màng, ống góp, nhiệt kế, Công tắc áp suất áp suất, cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt và giếng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
  Nó có cấu trúc vững chắc, được thành lập vào năm 1958 bởi ông Angelo Vasconi, là nền tảng của sáu thập kỷ cam kết hướng tới sự xuất sắc đã tạo nên TE.MA. một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

  TEMA VASCONI MDP207
  TEMAVASCONI MB800CA150
  Đồng hồ TEMAVASCONI MB801CA150
  TEMA MB807CA150
  TEMA MB808CA150
  Đồng hồ đo áp suất TEMA MB810CA150
  TEMA MB800CA250 TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MB801CA250
  TEMA MB807CA250
  Đồng hồ TEMAVASCON MB100
  TEMA MB101
  TEMA MB102
  TEMA MB104
  TEMA MB105
  TEMA MB107
  TEMA VASCONI MB108
  TEMA MB110 TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MB400
  TEMA MB401
  TEMA MB402
  TEMA MB403
  TEMA MB403/2
  TEMA MV600
  T.E.M.A MV601
  TEMA MV602
  TEMA MV604
  TEMA GTMP
  TEMA PTO
  Đồng hồ đo áp suất TEMA DTF
  TEMA PT
  TEMA CVT
  TEMA LRF
  TEMA ICC TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Đồng hồ TEMAVASCONI TB900
  TEMA TB914
  TEMA TB910
  TEMA TB911
  TEMA TM900
  Đồng hồ đo nhiệt độ T.E.M.A TM801 Pressure gaure
  TEMA TM802
  T.E.M.A TM803
  TEMA TM804
  TEMA TM809
  TEMA TM805
  TEMA TM806
  TEMA TM807 T.E.M.AVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]

  TEMA MS 5004
  TEMA MS 5007
  Đồng hồ đo TEMA MS 5001/CM
  TEMA MS 5004/CM
  T.E.M.A MS 5007/CM
  TEMA MB510/A
  TEMA MDM5200
  TEMA MDM 5205 CM
  TEMA MM 5900 T.E.M.A VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Đồng hồ TEMAVASCONI MM 5900 CM
  TEMA TM500
  TEMA TM 501
  TEMA TM 502
  TEMA TM 503
  TEMA TM 504
  TEMA TM 505
  TEMA TM 506
  T.E.M.A TM 507
  TEMA TM 508
  TEMA TM 509 TEMA VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA TM 510
  TEMA TM 501/CM
  TEMA TM 502/CM
  TEMA TM 503/CM
  T.E.M.A TM 504/CM
  TEMA TM 505/CM
  TEMA TM 506/CM
  T.E.M.A TM 507/CM
  TEMA TM 508/CM
  TEMA TM 509/CM
  TEMA TM 510/CM
  TEMA MB800ZH
  Đồng hồ TEMAVASCONI MT800 TEMA VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MT 801
  TEMA MT 804
  TEMA MT801/100
  TEMA MT804/100
  TEMA SEP531
  TEMA SEP532
  TEMA SEP533
  T.E.M.A SEP534
  TEMAVASCONI SEP535
  TEMA SEP536/A
  TEMA SEP536/F
  TEMA SEP536/K
  T.E.M.A SEP536/Q

  Máy phát nhiệt độ TEMA 7501 TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]

  TE.MA. là nhà sản xuất đồng hồ đo áp suất, vòng đệm màng, ống góp, nhiệt kế, Công tắc áp suất áp suất, cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt và giếng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
  Nó có cấu trúc vững chắc, được thành lập vào năm 1958 bởi ông Angelo Vasconi, là nền tảng của sáu thập kỷ cam kết hướng tới sự xuất sắc đã tạo nên TE.MA. một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

  Đồng hồ đo áp suất TEMA MBS861
  Đồng hồ đo TEMA MBS864
  Can nhiệt TEMA MBS867
  TEMA MB800
  đồng hồ đo áp suất T.E.M.A MB801
  TEMA MB802
  Pressure gause TEMA MB804
  TEMA MB805
  TEMA MB807
  TEMA MB808
  TEMA MB810
  TEMA MBP800
  TEMA MBP801
  TEMA MM901/A
  TEMA MM901/B
  TEMA MM901 T.E.M.A VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MS1000
  Thermocouple TEMA MS1001
  TEMA MS1004
  TEMA MS1007
  TEMA MC1100
  TEMA MC1101
  TEMA MC1102
  TEMA MC1105
  Đồng hồ đo áp suất TEMA MDM1200
  TEMA MDM1205
  TEMA MDM1207
  TEMA MDS1200
  TEMA MDS1205
  TEMA MDS1207
  TEMA MDB1200
  TEMA MDB1201
  TEMA MDB1205
  TEMA MDB1207 T.E.M.A VASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MDC1200
  TEMA MDC1205
  đồng hồ đo áp suất T.E.M.A MDC1207
  TEMA MDP200
  TEMA MDP201

  TEMA TM808
  TEMA TM810
  TEMA TM700
  TEMA TM701/S
  TEMA TM701/M
  Đồng hồ đo nhiệt độ TEMA TM400
  TEMA TM401
  TEMA TM402
  TEMA TM403
  TEMA TV1000
  TEMA TV1001/V TEMA VASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA TV1002/V
  TEMA TV1006
  TEMA TV1006/A
  TEMA TV1006/B
  TEMA TV1006/C
  TEMA TV1006/D
  Đồng hồ đo nhiệt độ TEMA TV1006/E
  TEMA TV1006/F
  TEMA TV1006/G
  TEMA TV1009
  Công tắc áp suất TEMA DPMS8
  TEMA PBS8
  TEMA PCS8
  TEMA PMS8.1
  TEMA PMS8.2
  TEMA TMS8
  Công tắc áp suất TEMA DPMS10.1
  TEMA DPMS10.2
  TEMA PMS10.1
  TEMA PMS10.2
  TEMA PMS10.3 TEMA VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Công tắc áp suất TEMA PMS10.4
  TEMA MB500
  TEMA MB501/CM
  TEMA MB504/CM
  Đồng hồ đo TEMA MB505/CM
  TEMA MB507/CM
  TEMA MB510/CM
  TEMA MB501
  TEMA MB504
  TEMA MB505
  TEMA MB507 TEMA VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA MB510
  TEMA MS5000
  TEMA MS 5001

  TEMA SEP536/R
  TEMA SEP536/N
  TEMA SEP536/U
  TEMA SEP536/T
  TEMA SEP536/S
  TEMA SEP537
  TEMA SEP538
  TEMA SEP539
  TEMA SEP540
  TEMA SEP 541
  TEMA POZZETTI
  TEMA PZB1
  Đồng hồ đo TEMA PZB3
  TEMA PZB4
  TEMA PZB5 TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA PZB6
  TEMA PZT1F
  TEMA PZB1F
  TEMA PZB4F
  TEMA PZB3F
  TEMA GA1
  TEMA GA3
  TEMA GA4
  TEMA GA5
  TEMA GA6
  TEMA GA7 TEMAVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TEMA GA8
  TEMA GA9
  TEMA GA10
  TEMA GA80
  TEMA GA85
  Van TEMA GA82
  TEMA GA82MS
  Van TEMA GA83
  Đồng hồ đo TEMA GA823
  TEMA GA825
  TEMA GA87
  TEMA GA88
  TEMA BT400
  TEMA BT800
  Máy phát nhiệt độ TEMA 5333D
  TEMA 5334B
  TEMA 5335D
  TEMA 5337D
  TEMA 5437B
  TEMA 5350B T.E.M.AVASCONI VIET NAM - CHAU THIEN CHI CO.,LTD hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]

  TEMA PRESSURE GAUGES
  TEMA PRIMARY ELEMENTS FOR FLOW MEASUREMENT
  TEMA TEMPERATURE INSTRUMENTS
  TEMA PRESSURE AND TEMPERATURE SWITCHES
  TEMA Pressure and temperature gauges with electric contacts, switches and transmitter
  TEMA Diaphragm seals
  TEMA Bar-stock and Built-up Thermowells
  Accessories
  TEMA APLISENS Pressure, Flow, Level and Temperature
  TEMA PR Temperature Transmitters

  Liên hệ để được hỗ trợ 24/7/365 qua hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
   

Chia sẻ trang này