1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  Bronkhorst chuyên về các thiết bị đo lường và kiểm soát dòng chất lỏng dành cho tốc độ dòng chất lỏng từ nhỏ đến thấp và điều khiển dòng chất lỏng, bao gồm đồng hồ đo lưu lượng, bộ điều khiển lưu lượng và giải pháp định lượng.

  Thiết bị đo lưu lượng khí Bronkhorst FF-A500
  Bronkhorst FF-A2K0
  Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng Bronkhorst FF-A5K0
  Bronkhorst FF-A20K
  Bronkhorst FF-S500
  Thiết bị đo lưu lượng khí Bronkhorst FF-S2K0
  Bronkhorst FF-S5K0
  Bronkhorst FF-S20K
  Thiết bị đo chất lỏng Bronkhorst FF-C10
  Bronkhorst FF-C11 CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst FF-M10
  Thiết bị đo lưu lượng khí Bronkhorst FG-110C
  Bronkhorst FG-110CP
  Bronkhorst FG-111B
  Bronkhorst FG-111BP
  Bronkhorst FG-111AC
  Bộ điều khiển lưu lượng khí Bronkhorst FG-200CV
  Bronkhorst FG-200CVP
  Bộ điều khiển Bronkhorst FG-210CV
  Bộ điều khiển lưu lượng khí Bronkhorst FG-210CVP
  Bronkhorst FG-201CV CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst FG-201CVP
  Bronkhorst FG-211CV
  Bộ điều khiển lưu lượng khí Bronkhorst FG-211CVP
  Bronkhorst FG-201AV
  Bronkhorst FG-211AV
  Bộ điều khiển lưu lượng khí Bronkhorst FG-201CS
  Bronkhorst FG-201CSP
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-110C
  Bronkhorst F-201CV
  Bronkhorst F-201AV
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-202AV
  Bronkhorst F-200AV
  Bronkhorst F-112AC CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-111B
  Bronkhorst F-113AC
  Máy đo Bronkhorst F-203AV
  Bronkhorst F-111AC
  Bronkhorst F-130M
  Bronkhorst F-132M
  Bronkhorst F-212AV
  Bronkhorst F-213AV
  Bronkhorst F-120M CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-122M
  Bronkhorst F-101E
  Bronkhorst F-201ES
  Đồng hồ đo Bronkhorst F-201EV
  Bronkhorst F-201DV
  Bronkhorst F-202DV
  Bronkhorst F-200DI
  Bronkhorst F-202DI
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst F-100DI
  Bronkhorst F-103EI
  Bronkhorst F-201EI
  Bronkhorst F-200CI
  Bronkhorst F-112AI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-111BI
  Bronkhorst F-203AI
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-111AI
  Bronkhorst F-113AI
  Bronkhorst F-201CI
  Bronkhorst F-211AI
  Bronkhorst F-212AI
  Bronkhorst F-212CI
  Bronkhorst F-213AI
  Bronkhorst F-210CI
  Bronkhorst F-131MI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-123MI
  Bronkhorst F-142MI
  Bronkhorst F-241MI
  Bronkhorst F-141MI
  Bronkhorst F-242MI
  Bronkhorst F-132MI
  Bronkhorst F-133MI
  Bronkhorst F-232MI
  Bronkhorst F-122MI
  Bronkhorst F-221MI
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-230MI
  Bronkhorst F-240MI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-121MI
  Bronkhorst F-130MI
  Bronkhorst F-143MI
  Bronkhorst F-120MI
  Bronkhorst F-231MI
  Bronkhorst F-107DI
  Bronkhorst F-107CI
  Bronkhorst F-116AI
  Bronkhorst F-106AI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-117AI
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-106CI
  Bronkhorst F-126BI
  Bronkhorst F-116BI
  Bronkhorst F-216BI
  Bronkhorst F-126AI
  Bronkhorst F-106GI
  Bronkhorst F-107BI
  Bronkhorst F-206BI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-117CI
  Bronkhorst F-106FI
  Bronkhorst F-107AI
  Bronkhorst F-136BI
  Bronkhorst F-106EI
  Bronkhorst F-117BI
  Bronkhorst F-216AI
  Bronkhorst F-117DI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-136AI
  Bronkhorst F-106BI
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst F-106DI
  Bronkhorst F-206DI
  Bronkhorst D-6310
  Đồng hồ Bronkhorst D-6320
  Bronkhorst D-6340
  Bronkhorst D-6360(A) Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst D-6370
  Bronkhorst D-6370A
  Bronkhorst D-6380
  Bronkhorst D-6390
  Bronkhorst D-6311
  Bronkhorst D-6321
  Bronkhorst D-6341

  Thiết bị đo chất lỏng Bronkhorst D-6361/FAS
  Bronkhorst D-6361(A)/002BI
  Bronkhorst D-6371A/003AI
  Bronkhorst D-6371/004BI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst D-6381/003AI
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst D-6381/003BI
  Bronkhorst D-6391/003BI
  Bronkhorst D-6410
  Bronkhorst D-6420
  Bronkhorst D-6440
  Bronkhorst D-6460(A)
  Bronkhorst D-6470
  Bronkhorst D-6470A
  Bronkhorst D-6480
  Bronkhorst D-6490
  Bronkhorst D-6411
  Thiết bị đo lưu lượng khí Bronkhorst D-6421
  Bronkhorst D-6441
  Bronkhorst D-6461/FAS
  Bronkhorst D-6461(A)/002BI
  Cảm biến đo lưu lượng Bronkhorst D-6471/004BI
  Bronkhorst D-6471A/003AI
  Bronkhorst D-6481/003AI

  Bronkhorst D-6481/003BI
  Bronkhorst D-6491/003BI
  Cảm biến đo lưu lượng Bronkhorst F-102D
  Bronkhorst F-201DS
  Bronkhorst F-101D
  Bronkhorst F-200DV
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst F-202EV
  Bronkhorst F-103E
  Bronkhorst F-100D
  Bronkhorst F-102E Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Cảm biến đo lưu lượng Bronkhorst F-103D

  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-210CV
  Bronkhorst F-220M
  Bronkhorst F-211CV
  Bronkhorst F-131M
  Bronkhorst F-121M
  Bronkhorst F-211AV
  Bronkhorst F-133M CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-231M
  Bronkhorst F-232M
  Bronkhorst F-123M Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-221M
  Máy đo lưu lượng khí Bronkhorst F-230M
  Bronkhorst F-201CS
  Bronkhorst F-201CM
  Bronkhorst F-111CM

  Thiết bị đo lưu lượng nhiệt cho khí EL-FLOW SELECT F-113AC Bronkhorst
  Đo và điều khiển LƯU LƯỢNG KHÍ - Bronkhorst Vietnam CHAU THIEN CHI CO LTD - HL: 0909.119.181
  Cảm biến Bronkhorst F-111CI
  Bronkhorst F-201AI
  Bronkhorst F-202AI
  Đồng hồ đo Bronkhorst F-202EI
  Bronkhorst F-201DI
  Bronkhorst F-101DI
  Bronkhorst F-103DI
  Bronkhorst F-101EI
  Bronkhorst F-102EI
  Bronkhorst F-102DI Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-107xD
  Bronkhorst F-106xD
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst IQFD-200C
  Bronkhorst IQF-200C
  Bronkhorst IQF-100C
  Bronkhorst IQFD-100C
  Bronkhorst F-111BX
  Bronkhorst F-113AX
  Bronkhorst F-116AX
  Bronkhorst F-201AX
  Bronkhorst F-110CX
  Bronkhorst F-106GX
  Bronkhorst F-111AX Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-112AX
  Bronkhorst F-107CX
  Bronkhorst F-203AX
  Cảm biến đo lưu lượng Bronkhorst F-106CX
  Bronkhorst F-106DX
  Bronkhorst F-106FX
  Bronkhorst F-107BX
  Bronkhorst F-106BX
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst F-201CX
  Bronkhorst F-202AX
  Bronkhorst F-206AX
  Bronkhorst F-107AX
  Bronkhorst F-107DX Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-200CX
  Bronkhorst F-206BX
  Bronkhorst F-116BX
  Bronkhorst F-106AX
  Bronkhorst F-106EX
  Bộ điều chỉnh Bronkhorst F-122MX
  Bronkhorst F-216AX
  Bronkhorst F-130MX
  Bronkhorst F-230MX
  Bronkhorst F-213AX
  Bronkhorst F-216BX
  Bronkhorst F-231MX Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst F-232MX
  Bronkhorst F-126AX
  Bronkhorst F-211AX
  Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng Bronkhorst F-120MX
  Bronkhorst F-121MX
  Bronkhorst F-126BX
  Bronkhorst F-210CX
  Bronkhorst F-132MX
  Bộ điều chỉnh Bronkhorst F-136AX
  Bronkhorst F-212AX
  Bronkhorst F-131MX
  Bronkhorst F-133MX
  Bronkhorst F-211CX
  Bronkhorst F-123MX
  Bronkhorst F-201AB
  Bronkhorst F-201CB
  Bronkhorst F-202BB
  Bronkhorst ML120V00 Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst ML120V21
  Bronkhorst M12V11I
  Bronkhorst M14V10I
  Bronkhorst M13V10I
  Bộ điều chỉnh Bronkhorst M13V11I
  Bronkhorst MI130
  Bronkhorst M13
  Bronkhorst MI140
  Bronkhorst M12V10I
  Bronkhorst M14V11I
  Bronkhorst M12
  Bronkhorst M14
  Bronkhorst M15
  Bronkhorst M54 Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst M55
  Đồng hồ đo lưu lượng Bronkhorst MV-191-H2
  Bronkhorst MV-191-HE
  Bronkhorst MV-101
  Bronkhorst MV-192-H2
  Bronkhorst MV-192-HE
  Bronkhorst MV-102 Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst MV-194-H2
  Bronkhorst MV-194-HE
  Bronkhorst MV-104
  Bronkhorst MV-196-H2
  Bronkhorst MV-196-HE
  Bronkhorst MV-106
  Bronkhorst MV-108
  Bronkhorst MV-391-H2
  Bronkhorst MV-391-HE
  Bronkhorst MV-301 Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst MV-392-H2
  Bronkhorst MV-392-HE
  Bronkhorst MV-302
  Bộ điều chỉnh Bronkhorst MV-394-H2
  Bronkhorst MV-394-HE
  Bronkhorst MV-304
  Bronkhorst MV-396-H2
  Bronkhorst MV-396-HE Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Bronkhorst MV-306

  Bronkhorst MV-405
  Bronkhorst MV-308
  Bộ điều khiển lưu lượng Bronkhorst MV-401
  Bronkhorst MV-402
  Bronkhorst MV-404

  Cảm biến đo lưu lượng nhiên liệu DFM-50A-K Bronkhorst
  Bronkhorst XM14
  Bronkhorst XM12 Bronkhorst Viet Nam CHAU THIEN CHI CO.,LTD - Hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]

  Để được tư vấn, hỗ trợ về thiết bị đo lưu lượng Bronkhorst Việt Nam hãy liên hệ ngay Công ty TNHH Châu Thiên Chí. Hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
   

Chia sẻ trang này